Regulamin

Umowa licencyjna

 

Niniejszy dokument określa wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy serwisem Tylko Polska Muzyka (TPM) a osobami z niego korzystającymi oraz reguluje kwestie związane z usługami świadczonymi za jego pośrednictwem.

 

§ 1

Definicje

 

Pojęciom użytym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:
1) Regulamin – niniejszy dokument wraz z uzupełnieniami i zmianami.
2) Właściciel Serwisu – OnlyMusic24h Sp. z o. o., ul. Warszawska 50, 49-200 Grodków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000699156, NIP: 747-190-70-80, REGON: 368545970, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.
3) Serwis – portal internetowy Tylko Polska Muzyka, w tym wszystkie wchodzące w jego skład strony internetowe, aplikacje i Usługi.
4) Usługi – usługi oferowane Użytkownikom przez Serwis, w tym polegające na umożliwieniu dostępu, dostarczania i korzystania z Treści.
5) Użytkownik – każdy Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z choćby jednej Usługi.
6) Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego.
7) Przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 431 Kodeksu cywilnego.
8) Konto – osobisty profil Użytkownika w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi, dostęp do wszystkich Usług oferowanych przez Serwis, w tym umożliwiający dodawanie Treści, które będą udostępniane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
9) Aktywny Użytkownik – Użytkownik posiadający aktywne Konto w Serwisie.
10) Treści – wszelkie treści (takie jak Nagrania, kompozycje, teksty, fotografie, materiały graficzne) zamieszczane w Serwisie przez Aktywnych Użytkowników.
11) Utwór – utwór słowno-muzyczny (piosenka) lub muzyczny.
12) Nagranie – nagranie dźwiękowe zawierające artystyczne wykonanie Utworu, zamieszczone w Serwisie przez Aktywnego Użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
13) Konkurs – konkurs organizowany przez Właściciela Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
14) Partner Serwisu – podmiot współpracujący z Właścicielem Serwisu w zakresie promocji Nagrań lub Serwisu oraz w zakresie dystrybucji cyfrowej Nagrań lub innego komercyjnego korzystania z nich.
15) Umowa Licencyjna – umowa licencji wyłącznej dotycząca korzystania przez Właściciela Serwisu (Licencjobiorcę) i Partnerów Serwisu z praw autorskich i pokrewnych do danego Nagrania oraz do pozostałych Treści dotyczących tego Nagrania dostarczanych do Serwisu przez Aktywnego Użytkownika, a także określająca wysokość wynagrodzenia Aktywnego Użytkownika z tytułu tego korzystania, zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Aktywnym Użytkownikiem.
16) Umowa z Serwisem – umowa o świadczenie przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika usług dostarczania Treści do Serwisu, zawarta przez strony z chwilą utworzenia Konta Użytkownika oraz (każdorazowo) dostarczenia Treści do Serwisu. Prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy z Serwisem określa niniejszy Regulamin. Umowa z Serwisem jest umową o świadczenie usług drogą elektroniczna w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2
Akceptacja i zmiany Regulaminu i dokumentów dodatkowych

 

1. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu, w tym w szczególności utworzenia Konta, zamieszczania Treści i korzystania z Treści zamieszczonych w Serwisie jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
2. Na końcu Regulaminu zamieszczono odnośnik do Polityki Prywatności stosowanej przez Serwis. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika Serwisu także postanowień Polityki Prywatności.
3. Ze względu na zróżnicowanie Usług świadczonych przez Serwis oraz wymagania prawne ich dotyczące, dostęp do niektórych Usług wymaga zapoznania się przez Użytkowników z dodatkowymi warunkami, a także zaakceptowania i podpisania dodatkowych dokumentów. W przypadku, gdy postanowienia ww. dodatkowych warunków lub dokumentów kolidują z postanowieniami Regulaminu, moc rozstrzygającą mają postanowienia takich dodatkowych warunków lub dokumentów określające zasady korzystania z danej Usługi.
4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu i innych dokumentów dotyczących korzystania z Serwisu i Usług w każdym momencie. Informacje o takich zmianach będą zamieszczane każdorazowo na stronach internetowych Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po uzyskaniu informacji o zmianach jest równoznaczne z akceptacją tych zmian. Ponadto, w przypadku zmian mających wpływ na treść stosunków prawnych pomiędzy Właścicielem Serwisu a Aktywnymi Użytkownikami, informacje o takich zmianach będą przesyłane na Konta lub adresy e-mail Aktywnych Użytkowników. Jeżeli Aktywny Użytkownik, w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania informacji o zmianie postanowień Regulaminu lub innych dokumentów dotyczących korzystania z Serwisu i Usług, nie usunie swojego Konta w Serwisie, oznacza to iż zaakceptował zmieniony Regulamin i dokumenty. Niniejsze postanowienie nie dotyczy zmian Umowy Licencyjnej, która może być modyfikowana na zasadach określonych w jej treści.

 

§ 3
Ogólne zasady działania Serwisu

 

1. Serwis jest platformą internetową przeznaczoną do prezentowania Nagrań i ich wykonawców.
2. W ramach Serwisu dostępne są następujące Usługi:
a) udostępnianie Treści poprzez umożliwienie odsłuchiwania Nagrań i zapoznawania się z Treściami dotyczącymi Nagrań i ich wykonawców (Usługa dostępna dla wszystkich Użytkowników);
b) możliwość dostarczania Treści do Serwisu (Usługa dostępna dla Aktywnych Użytkowników);
c) możliwość zarobkowego korzystania z Nagrań i innych Treści poprzez ich publiczne udostępnianie i inne formy eksploatacji przez Właściciela Serwisu i Partnerów Serwisu (Usługa dostępna dla Aktywnych Użytkowników);
d) możliwość uczestniczenia w Konkursie (Usługa dostępna dla Aktywnych Użytkowników).
3. Korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 2 pkt a) jest nieodpłatne. Korzystanie z niektórych innych Usług dostępnych dla Aktywnych Użytkowników może wiązać się z koniecznością wniesienia opłat.
4. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkowników:
a) posiadających urządzenie z dostępem do Internetu, z zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek Internetowych: FireFox wersja 50.0 lub nowsza, Internet Explorer wersja 11.0 lub nowsza, Opera wersja 48.0 lub nowsza, Safari wersja 9.0 lub nowsza, Chrome 50.0;
b) posiadających urządzenie obsługujące JavaScript i jQuery.

 

§ 4
Rejestracja, aktywacja i korzystanie z Konta

 

1. Aby Założyć Konto w Serwisie Użytkownik będący Konsumentem musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) być pełnoletni;
b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
c) nie być związany z jakąkolwiek osobą umową, której postanowienia ograniczałyby możliwość dostarczania Nagrań lub innych Treści i prawo korzystania z nich przez Właściciela Serwisu lub Partnerów Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Umowy Licencyjnej, lub też ograniczałyby lub uniemożliwiały Użytkownikowi lub Właścicielowi Serwisu wykonywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy Licencyjnej, w tym udział w Konkursie.
2. Aby Założyć Konto w Serwisie Użytkownik będący Przedsiębiorcą, musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) w przypadku Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
b) działać przez osoby lub organy uprawnione do skutecznej reprezentacji Przedsiębiorcy;
c) być podmiotem uprawnionym do samodzielnego rozporządzania Nagraniami lub Treściami, które będą przez niego dostarczane do Serwisu, co najmniej w zakresie określonym w Umowie Licencyjnej;
d) nie być związany z jakąkolwiek osobą umową, której postanowienia ograniczałyby możliwość dostarczania Nagrań lub innych Treści i prawo korzystania z nich przez Właściciela Serwisu lub Partnerów Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Umowy Licencyjnej, lub też ograniczałyby lub uniemożliwiały Użytkownikowi lub Właścicielowi Serwisu wykonywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy Licencyjnej, w tym udział w Konkursie.
3. Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto.
4. W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni elektroniczny formularz (przeznaczony dla Konsumentów, albo Przedsiębiorców) znajdujący się na stronie internetowej Serwisu, podając kompletne i prawdziwe dane. Po przesłaniu formularza Użytkownik otrzyma link aktywacyjny, który zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu. Konto zostanie utworzone po zatwierdzeniu rejestracji za pośrednictwem linku aktywacyjnego. Z chwilą utworzenia Konta Aktywny Użytkownik uzyskuje możliwość zamieszczania Nagrań i innych Treści w Serwisie za pośrednictwem tego Konta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 – 7 poniżej. Tworząc Konto w Serwisie Użytkownik będący Konsumentem oświadcza, że spełnia wszystkie warunki wymienione w ust. 1 powyżej, a Użytkownik będący Przedsiębiorcą oświadcza, że spełnia wszystkie warunki wymienione w ust. 2 powyżej.
5. Celem dostarczenia Nagrania do Serwisu Aktywny Użytkownik powinien:
a) wypełnić formularz z danymi (metryki) Nagrania;
b) dodać Treści dotyczące Nagrania (w szczególności takie jak projekt graficzny okładki Nagrania) oraz krótki opis Nagrania;
c) dodać plik zawierający Nagranie, zgodny z wymogami technicznymi podanymi na stronie internetowej Serwisu;
d) pobrać, wydrukować, podpisać, zeskanować i dodać za pośrednictwem Serwisu, Umowę Licencyjną wygenerowaną automatycznie przez Serwis. Umowa Licencyjna generowana i zawierana będzie osobno dla każdego Nagrania i związanych z nim innych Treści;
e) wnieść opłatę w wysokości określonej na stronie internetowej Serwisu, pobieraną tytułem weryfikacji jakości dźwiękowej Nagrania (przed jego opublikowaniem i rozpowszechnieniem przez Serwis lub przez Partnerów Serwisu) oraz przechowywania Nagrania i innych Treści na serwerach.
Nagranie jest udostępnianie w Serwisie bezterminowo, z zastrzeżeniem postanowień § 9 poniżej.
6. Niezależnie od obowiązku dodania za pośrednictwem Serwisu skanu podpisanej Umowy Licencyjnej, zgodnie z ust. 5 pkt d) powyżej, warunkiem eksploatacji Nagrania, Utworu i innych Treści dostarczonych do Serwisu jest  wydrukowanie w dwóch egzemplarzach, uzupełnienie o brakujące dane i oświadczenia , własnoręczne podpisanie przez Aktywnego Użytkownika, a następnie przesłanie obu egzemplarzy Umowy Licencyjnej do Właściciela Serwisu, na adres: OnlyMusic24h Sp. z o. o., ul. Warszawska 50, 49-200 Grodków. Właściciel Serwisu prześle na adres e-mail Aktywnego Użytkownika/ udostępni na koncie Aktywnego Użytkownika podpisany przez siebie skan Umowy Licencyjnej. Oryginał egzemplarza Umowy Licencyjnej może być odebrany przez Aktywnego Użytkownika w siedzibie Właściciela Serwisu – ul. Warszawska 50, Grodków .
7. Właściciel Serwisu rozpocznie wykonywanie Umowy Licencyjnej po otrzymaniu od Aktywnego Użytkownika pisemnej wersji Umowy Licencyjnej, co oznacza w szczególności, że Nagranie i inne związane z nim Treści zamieszczone w Serwisie przez Aktywnego Użytkownika za pośrednictwem jego Konta nie będą w żaden sposób udostępniane i rozpowszechniane do czasu otrzymania przez Właściciela Serwisu oryginału prawidłowo wypełnionej i podpisanej Umowy Licencyjnej dotyczącej danego Nagrania i związanych z nim Treści, stosownie do postanowień ust. 6 powyżej.
8. Po otrzymaniu przez Właściciela Serwisu Umowy Licencyjnej, Nagranie, którego dotyczy Umowa Licencyjna i wszystkie związane z nim Treści dostarczone przez Aktywnego Użytkownika za pośrednictwem jego Konta, zostaną niezwłocznie udostępnione Użytkownikom i innym osobom stosownie do postanowień ust. 11 poniżej.
9. Użytkownik poniesie całkowitą odpowiedzialność, w tym majątkową, z tytułu podania w metryce Nagrania, o której mowa w ust. 5 pkt a) powyżej nieprawdziwych lub niekompletnych informacji dotyczących Nagrania, a w szczególności twórców Utworów utrwalonych w Nagraniu, jego Wykonawców, producentów, tytułu, czasu trwania itd.
10. Aktywny Użytkownik może dostarczyć do Serwisu dowolną ilość Nagrań.
11. Po prawidłowym dostarczeniu Nagrania do Serwisu, stosownie do postanowień ust. 5 – 8 powyżej i § 5 , zostanie ono udostępnione Użytkownikom i osobom trzecim za pośrednictwem Serwisu lub Partnerów Serwisu (np. radia internetowego), a także za pośrednictwem serwisów muzycznych oferujących odpłatny dostęp do nagrań muzycznych. Udostępnianie takie odbywać się będzie na zasadach określonych w Umowie Licencyjnej.
12. Inne Treści (takie jak fotografie, logotypy, teksty informacyjne, teksty Utworów) dostarczone do Serwisu przez Aktywnego Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez Serwis w powiązaniu z Nagraniami tego Aktywnego Użytkownika, w szczególności w celu promocji Aktywnego Użytkownika, Nagrań i Serwisu prowadzonej przez Serwis i Partnerów Serwisu.
13. Aktywny Użytkownik nie może umożliwiać dostępu do Konta innym osobom ani przekazywać im Konta. Właściciel Serwisu jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody i straty poniesione przez Użytkownika w wyniku umożliwienia innym osobom dostępu do Konta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty poniesione przez Właściciela Serwisu i inne podmioty w wyniku umożliwienia przez Użytkownika innym osobom dostępu do Konta, w tym także gdy było to wynikiem nieumyślnego działania lub zaniechania Użytkownika.
14. Niedozwolone jest wykorzystywanie Konta do prowadzenia działalności komercyjnej lub reklamowej, w tym oferowanie towarów lub usług, zamieszczanie reklam, materiałów sponsorowanych, spamu itp., bez uzyskania pisemnej zgody Właściciela Serwisu. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w Serwisie mogą być zamieszczane reklamy lub inne przekazy komercyjne, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia ani majątkowe, ani niemajątkowe wobec Właściciela Serwisu ani innych podmiotów.
15. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w przypadku, gdy Aktywny Użytkownik korzysta z tego Konta niezgodnie z niniejszym Regulaminem. W przypadku zablokowania Konta Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego Konta bez zezwolenia Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody poniesione przez Aktywnego Użytkownika lub inne podmioty w wyniku zablokowania Konta.

 

§ 5
Treści

 

1. Treści (w tym Nagrania) dostarczane do Serwisu przez Aktywnego Użytkownika muszą spełniać łącznie następujące warunki:
a) Treści nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zawierać treści obraźliwych, nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle, pornograficznych, propagujących ideologie totalitarne, przemoc, terroryzm lub w inny sposób być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
b) Treści nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.
2. Nagrania dostarczane przez Aktywnego Użytkownika muszą ponadto spełniać łącznie następujące warunki:
a) Nagranie musi być oryginalne, tj. być efektem twórczości Aktywnego Użytkownika (wykonywanej samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami jako współtwórcami) albo być efektem twórczości osoby (wykonywanej samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami jako współtwórcami), w imieniu i na rzecz której działa Aktywny Użytkownik będący Przedsiębiorcą, który nie jest jednocześnie autorem lub współautorem Utworu (Nagrania). W szczególności Nagranie nie może być tzw. coverem, tj. ponownym nagraniem opublikowanego już wcześniej utworu muzycznego lub słowno-muzycznego z repertuaru innych twórców lub artystów wykonawców. Aktywny Użytkownik będący członkiem zespołu może działać w imieniu wszystkich osób wchodzących w skład takiego zespołu. W takim przypadku Użytkownik dostarczy pisemne pełnomocnictwa od wszystkich członków zespołu, którzy są współtwórcami Utworu lub którzy brali udział w Nagraniu jako artyści wykonawcy. Aktywny Użytkownik będący Przedsiębiorcą działającym w imieniu i na rzecz określonej osoby lub zespołu, dostarczy pisemne pełnomocnictwo lub kopię umowy, z których wynika uprawnienie tego Aktywnego Użytkownika do samodzielnego rozporządzania Nagraniem, co najmniej w zakresie umożliwiającym Właścicielowi Serwisu korzystanie z Nagrania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
b) Utwory utrwalone w formie Nagrania (kompozycja, tekst) nie mogą podlegać zbiorowemu zarządowi ZAiKS ani innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
c) Nagranie musi być wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, tj. Aktywny Użytkownik musi być jedynym podmiotem uprawnionym do rozporządzania Nagraniem lub, o ile jest członkiem zespołu albo działa w imieniu zespołu, być uprawniony do działania w imieniu innych członków zespołu w oparciu pełnomocnictwa lub umowy, o których mowa w pkt a) powyżej, w zakresie wystarczającym do zawarcia Umowy Licencyjnej. Wymóg ten dotyczy także Nagrań, które miały swoją premierę przed dostarczeniem do Serwisu.
d) Nagranie i inne Treści powinny spełniać wymogi techniczne podane na stronie internetowej Serwisu.
3. W przypadku, gdy któryś z warunków określonych w ust. 1 lub 2 powyżej nie zostanie spełniony, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Nagrania innym Użytkownikom i osobom trzecim. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Właściciel Serwisu może też wstrzymać udostępnienie Nagrania w Serwisie, do czasu dostosowania Nagrania do wymogów określonych w ust. 1 lub 2 powyżej, informując Użytkownika o tym fakcie. Rezygnacja lub wstrzymanie udostępnienia Nagrania przez Właściciela Serwisu nie skutkuje obowiązkiem zwroty opłaty, o której mowa w § 4 ust. 5 powyżej.
4. Użytkownik oświadcza, że najpóźniej w momencie dostarczania Treści do Serwisu przysługiwać mu będą wszelkie prawa do korzystania z tej Treści w sposób określony Regulaminem, przy czym Użytkownik może działać w tym zakresie także jako pełnomocnik osób trzecich na podstawie pisemnych pełnomocnictw. W szczególności Użytkownik działając w imieniu własnym lub w wyżej wskazanych osób trzecich oświadcza, że:
a) dysponuje prawami własności intelektualnej do Treści, w tym prawami autorskimi, pokrewnymi, prawami do wykonywania praw zależnych, prawami do znaków towarowych;
b) uzyskał od podmiotów uprawnionych zezwolenie na korzystanie z autorskich praw osobistych do Treści;
c) uzyskał od podmiotów uprawnionych zezwolenie na korzystanie z dóbr osobistych utrwalonych w Treściach, takich jak wizerunek, głos, nazwiska, pseudonimy.
5. Użytkownik zwolni i przejmie od Właściciela Serwisu odpowiedzialność względem osób trzecich, a także naprawi udokumentowaną szkodę oraz wyrówna koszty, jakie poniesie Właściciel Serwisu, jeśli warunki określone w ust. 2 powyżej nie zostaną spełnione lub oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 4 powyżej okażą się niezgodne z prawdą.

 

§ 6
Konkurs

 

1. Nagrania dostarczone do Serwisu przez Aktywnego Użytkownika automatycznie biorą udział w cyklicznym Konkursie organizowanym przez Właściciela Serwisu we współpracy z Partnerami Serwisu (w tym wytwórniami fonograficznymi).
2. Konkurs będzie się odbywał na następujących zasadach:
a) Kolejne edycje Konkursu będą się odbywać w okresach nie krótszych niż co 6 (sześć) miesięcy i będą trwać 6 (sześć) miesięcy. Właściciel Serwisu zastrzega sobie przy tym prawo przedłużenia czasu trwania, bądź skrócenia poszczególnych edycji Konkursu (z zachowaniem praw nabytych Aktywnych Użytkowników będących Konsumentami) oraz do wstrzymania, bądź przesunięcia terminu kolejnej edycji Konkursu, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
b) Po zakończeniu każdej edycji Konkursu jury złożone z przedstawicieli Serwisu i Partnerów Serwisu (w tym przedstawicieli wytwórni fonograficznej) dokona oceny wszystkich Nagrań dostarczonych do Serwisu przez Aktywnych Użytkowników w czasie trwania danej edycji i wybierze:
i. nie więcej niż 10 (dziesięć)  Nagrań dodanych przez różnych Aktywnych Użytkowników, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w pkt c ppkt ii poniżej;
ii.jednego Aktywnego Użytkownika, który z za pośrednictwem swojego Konta dostarczył do Serwisu co najmniej 5 (pięć) Nagrań, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w pkt c ppkt i poniżej.
c) W każdej edycji Konkursu, z zastrzeżeniem pkt e) i g) poniżej, zostaną przyznane następujące nagrody:
i. jedna nagroda w postaci możliwość zawarcia umowy, której przedmiotem będzie produkcja i wydanie albumu fonograficznego z nagraniami muzycznymi Aktywnego Użytkownika (lub nagraniami osoby reprezentowanej przez Aktywnego Użytkownika będącego Przedsiębiorcą), który został wyłoniony przez jury jako zwycięzca Konkursu, spośród grona Aktywnych Użytkowników, o których mowa w pkt b) ppkt ii. powyżej; lub
ii. jedna nagroda w postaci możliwość zawarcia umowy, której przedmiotem będzie produkcja i wydanie singla i teledysku z Nagraniem Aktywnego Użytkownika (lub osoby reprezentowanej przez Aktywnego Użytkownika będącego Przedsiębiorcą), którego Nagranie zostało wyłonione przez jury, jako najlepsze spośród Nagrań, o których mowa pkt b) powyżej.
d) Aktywny Użytkownik (a w przypadku, gdy Aktywny Użytkownik będący Przedsiębiorcą działa w imieniu wykonawcy Nagrania – ten wykonawca Nagrania), którego Nagranie zwyciężyło w danej edycji Konkursu będzie uprawniony do otrzymania nagrody, o której mowa odpowiednio w pkt c) ppkt i. oraz ii. powyżej, wyłącznie jeśli podpisze z Właścicielem Serwisu albo ze wskazanym przez niego Partnerem Serwisu kontrakt fonograficzny (w przypadku nagrody w postaci produkcji i wydania albumu) albo umowy o przeniesieniu praw do Nagrania (w przypadku nagrody w postaci produkcji i wydanie Nagrania jako singla z teledyskiem) na warunkach zaproponowanych przez Właściciela Serwisu/Partnera Serwisu. Niepodpisanie ww. kontraktu lub umowy w terminie 3 (trzech) tygodni od otrzymania jej przez Użytkownika będzie równoznaczne z odrzuceniem nagrody.
e) Nagroda zostanie uznana za odrzuconą również w przypadku, gdy Aktywny Użytkownik, który dysponuje prawem do Nagrania, nie skontaktuje się z Serwisem za pośrednictwem e-mail w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania do niego przez Serwis, na adres e-mail podany przy rejestracji Konta, informacji o zwycięstwie w Konkursie.
f) W przypadku odrzucenia nagrody Właściciel Serwisu będzie uprawniony, według swojego wyboru, do przyznania tej nagrody innemu Aktywnemu Użytkownikowi albo do rezygnacji z jej przyznania.
g) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, o których mowa w pkt c) powyżej, jeśli wartości i poziom artystyczny Nagrań biorących udział w Konkursie nie spełnia kryteriów jury Konkursowego.
h) Nagroda nie podlega zamianie na świadczenie pieniężne ani jakikolwiek inne, ani w przypadku jej przyjęcia, ani odrzucenia.
3. Dla uniknięcia wątpliwości Właściciel Serwisu, jako organizator Konkursu, oświadcza, że wchodzące w skład nagród świadczenia w postaci możliwości zawarcia umowy, której przedmiotem będzie produkcja i wydanie albumu fonograficznego lub Nagrania z teledyskiem, nie podlegają podatkowi dochodowemu od nagród z uwagi na fakt, iż świadczenia te zostaną spełnione na rzecz zwycięzców Konkursu na podstawie odrębnych umów zawartych przez nich odpowiednio z Właścicielem Serwisu lub wskazanym przez niego Partnerem Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Właściciel Serwisu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami Ustawy o grach hazardowych.
5. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: OnlyMusic24h Sp. z o. o., ul. Warszawska 50, 49-200 Grodków lub za pomocą poczty e-mail na adres: bok@tylkopolskamuzyka.pl , w każdym przypadku z dopiskiem „Tylko Polska Muzyka – Konkurs – [edycja 1]”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Użytkownika. Reklamacje rozpatrywane będą przez Właściciela Serwisu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 

§ 7
Ogólne zasady korzystania z Serwisu. Reklamacje

 

1. Zabronione jest:
a) wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub wprowadzających w błąd;
b) przesyłanie wirusów i innego złośliwego oprogramowania;
c) modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych lub dekompilowanie oprogramowania oraz podejmowanie innych prób wydobycia kodu źródłowego;
d) podejmowanie działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu lub jego poszczególnych funkcji;
e) zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do lub korzystania z Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących).
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Właściciel Serwisu nie gwarantuje niezakłóconego i ciągłego działania Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za awarie, błędy oprogramowania, awarie sieci i inne tego typu okoliczności, które mogą uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych funkcji.
3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
4. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres: OnlyMusic24h Sp. z o. o., ul. Warszawska 50, 49-200 Grodków lub elektronicznej, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: bok@tylkopolskamuzyka.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane pozwalające zidentyfikować składającego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Właściciel Serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

 

§ 8
Dane osobowe

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Serwisu.
2. Dane Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z działaniem Serwisu, w tym świadczeniem Usług, organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz sprawozdawczością podatkową i księgową. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania Umowy Licencyjnej oraz Umowy z Serwisem lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem ww. umów.
4. Osoby, które chcą stworzyć Konto w Serwisie mogą być proszone o podanie następujących danych: imiona, nazwiska, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, datę urodzenia, numer rachunku bankowego.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług i funkcji Serwisu przeznaczonych dla Aktywnych Użytkowników, w tym założenia Konta, zawarcia Umowy Licencyjnej, zawarcia Umowy z Serwisem oraz udziału w Konkursie.
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Właściciela Serwisu Partnerom Serwisu. W zakresie dokonywanych płatności administratorem powierzonych mu danych osobowych jest Dotpay sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (Wielicka 72, 30-552 Kraków).
7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres korzystania z Serwisu, tj. do czasu zlikwidowania przez Użytkownika Konta w Serwisie. Po likwidacji Konta w Serwisie mogą być jednak przez niezbędny czas przetwarzane dane potrzebne do realizacji Umowy Licencyjnej.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w rozumienie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
10. Postanowienia dotyczące wykorzystywania przez Serwis tzw. plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu.

 

§ 9
Prawa konsumentów. Postanowienia końcowe

 

1. Aktywny Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Licencyjnej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Licencjobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy Licencyjnej. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po upływie ww. terminu odstąpienia obowiązywać będą warunki rozwiązania Umowy Licencyjnej określone w treści tej Umowy Licencyjnej.
2. Aktywny Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy z Serwisem bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Właścicielowi Serwisu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od Umowy z Serwisem nie skutkuje odstąpieniem od Umów Licencyjnych, które nie są umowami dodatkowymi w rozumieniu art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli Aktywny Użytkownik będący Konsumentem, chce skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Licencyjnej, powinien złożyć w tym celu odrębne oświadczenie, stosownie do wymogów określonych w ust. 1 powyżej.
3. Po upływie terminu odstąpienia określonego w ust. 2 powyżej, rozwiązanie Umowy z Serwisem następuje z chwilą usunięcia z Serwisu konta Aktywnego Użytkownika będącego Konsumentem. Usunięcie Konta przez Aktywnego Użytkownika będącego Konsumentem pozostaje bez wpływu na obowiązywanie Umów Licencyjnych, które mogą być wypowiedziane na warunkach w nich określonych. Prośbę o Usunięcie Konta można złożyć w formie pisemnej na adres: OnlyMusic24h Sp. z o. o., ul. Warszawska 50, 49-200 Grodków lub elektronicznej, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: bok@tylkopolskamuzyka.pl. Prośba powinna zawierać co najmniej dane pozwalające zidentyfikować składającego prośbę.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu od Aktywnego Użytkownika będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od danej Umowy z Serwisem, jednak nie później niż w terminie 14 dni, Właściciel Serwisu zwróci Konsumentowi płatności dokonane przez niego przy zawieraniu danej Umowy z Serwisem. . Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odliczenia od kwot zwracanych Konsumentowi wartości wynagrodzenia Właściciela Serwisu proporcjonalnego do okresu obowiązywania umowy, tj. do chwili doręczenia Właścicielowi Serwisu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Aktywny Użytkownik będący Przedsiębiorcą może rozwiązać Umowę Licencyjną zgodnie z jej postanowieniami. Rozwiązanie Umowy z Serwisem następuje z chwilą usunięcia z Serwisu konta Aktywnego Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. Usunięcie Konta przez Aktywnego Użytkownika będącego Przedsiębiorcą pozostaje bez wpływu na obowiązywanie Umowy Licencyjnej, która może być wypowiedziana na warunkach w niej określonych.
6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim wypadku zawarte Umowy Licencyjne pozostają jednak w mocy, a wygasają jedynie Umowy z Serwisem.
7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wybór prawa polskiego nie pozbawia jednak Konsumentów, którzy mają swoje miejsce zamieszkania na terytorium UE i zawierają Umowę z Serwisem lub Umowę Licencyjną, ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.
8. Ewentualne spory dotyczące funkcjonowania Serwisu lub eksploatacji Nagrań rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron. Sprawy niemożliwe do wyjaśnienia na drodze porozumienia stron, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, za wyjątkiem spraw z udziałem Konsumentów, które rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej, w tym z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
9. W przypadku konfliktu postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Umowy Licencyjnej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Licencyjnej.
10. Umowa Licencyjna stanowi utwór będący własnością Właściciela Serwisu. Zabronione jest samodzielne kopiowanie, modyfikowanie, powielanie,  publikowanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie Umowy Licencyjnej bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Serwisu. Niezależnie od powyższego treść umowy Licencyjnej stanowi chronioną prawem tajemnicę przedsiębiorstwa Właściciela Serwisu.

 

Polityka Prywatności: [link]
Wzór odstąpienia od umowy: [link]
Regulamin serwisu: [link]
Ta wersja Regulaminu obowiązuje od: 14.01.2018 r.
poprzednia wersja Regulaminu: [brak]